ნიკლას ლუმანი | „საზოგადოებრივი კომუნიკაციის სისტემის ცვლილებანი და მასობრივი მედია“ | თარგმანი გერმანულიდან

Niklas Luhmann, „Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien | Changes in the System of Social Communication and Mass Media. Arche, Tbilisi 2007 | Translation from German into Georgian

alt : test.pdf