თეოდორ ვ. ადორნო | თეზისები მოთხოვნილების შესახებ | Theodor W. Adorno | Thesen über Bedürfnis | Theses on Need (1942) | Translation from German into Georgian

დევი დუმბაძე, არარეგლამენტირებული გამოცდილება. საგა 2015, გვ. 139-149.

In: Devi Dumbadze. Unregimented Experience. SaGa 2015, pp. 139-149.