მაქს ჰორკჰაიმერი, თეოდორ ვ. ადორნო | განმანათლებლობის დიალექტიკა. ფილოსოფიური ფრაგმენტები | საგა, თბილისი 2012 | თარგმანი გერმანულიდან

Max Horkheimer & Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente | Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments (1944-1947) | SaGa Publishing, Tbilisi 2012 | Translation from German into Georgian

შეიძინეთ წიგნი საგასთან ან ამაზონზე ქვემოთ

Buy the book with SaGa or on Amazon below