განმანათლებლობა და კატასტროფა. რატომ არის »განმანათლებლობის დიალექტიკა« აქტუალური

მთარგმნელის ბოლოსიტყვაობა | მაქს ჰორკჰაიმერი და თეოდორ ვ. ადორნო, განმანათლებლობის დიალექტიკა. ფილოსოფიური ფრაგმენტები. დევი დუმბაძის თარგმანი. საგა, თბილისი 2012, გვ. 372-443

Enlightenment and Catastrophe. Why Dialectic of Enlightenment. Translator's Afterword. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente | Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments. Translated from German into Georgian by Devi Dumbadze. SaGa, Tbilisi 2012, pp. 372-443 

alt : test.pdf
Source: http://www.devidumbadze.net/